Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla użytkownika www.pomoko.pl

Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Justyna Wódka prowadząca działalność pod firmą POMOKO Justyna Wódka, ul. Sokratesa 13, 01-909 Warszawa, NIP: 8722319844, REGON: 383934190, e- mail: biuro@pomoko.pl,
  • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

– podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

– podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,

– współpracownikom udzielającym bezpośredniej odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz wykonującym zamówione usługi,

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wykonania usługi – odpowiedzi na zadane zapytanie lub wykonania zamówionej przez Państwa usługi. W niektórych przypadkach będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres do 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi – jeśli będzie to uzasadnione do ochrony przed Państwa roszczeniami. Okres ten nigdy jednak nie przekroczy upływu czasu wymaganego do przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy,
  • administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.