Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związany z przetwarzaniem danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach witryny www.pomoko.pl.

I. Administrator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach naszej witryny jest – Justyna Wódka prowadząca działalność pod firmą POMOKO Justyna Wódka, ul. Sokratesa 13, 01-909 Warszawa, NIP: 8722319844, REGON: 383934190, mail: biuro@pomoko.pl.

II. Dane osobowe.

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W ramach strony internetowej Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników.

W ramach funkcjonalności:
1. Formularz Kontaktowy gromadzimy dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
2. Umów Wizytę gromadzimy dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

Udostępnienie nam danych osobowych w ramach strony internetowej nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie i jest całkowicie dobrowolne. W przypadku braku podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu nie będą Państwo skorzystać z Formularza Kontaktowego oraz funkcjonalności Umów Wizytę.

III. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Udostępnione imię i nazwisko, adres e-mail i telefon wykorzystujemy w celu kontaktu w ramach formularza kontaktowego oraz w celu umówienia online Państwa wizyty w POMOKO.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie.

Jeśli udostępnią Państwo nam imię i nazwisko oraz swój adres e-mail i telefon w ramach Formularza Kontaktowego, to dla jego funkcjonowania zapisujemy go w naszej bazie danych – musimy mieć możliwość udzielenia Państwu odpowiedzi.

Jeśli udostępnią Państwo nam imię i nazwisko oraz swój adres e-mail i telefon w ramach funkcjonalności Umów Wizytę, to zapisujemy je w naszej bazie danych, w celu wykonania usługi, która została umówiona online oraz w celu podjęcia ewentualnego kontaktu z Państwem w razie potrzeby.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne, świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, księgowe, hostingowe oraz naszym współpracownikom.

IV. Adres IP

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora w celu tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu internetowego.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO na nowo definiuje Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. Prawo dostępu do danych osobowych.
Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa osoby.
2. Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.
Na Państwa żądanie sporządzimy kopię danych osobowych. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.
3. Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.
Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na zgłoszone żądanie.
Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych usuniemy je z naszych baz danych. Pomimo Państwa żądania o usunięcie danych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.
5. Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych.
Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.
6. Prawo do sprzeciwu.
W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem bez Państwa zgody, możecie żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają nadrzędne interesy, prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą.
7. Prawo do skargi do organu nadzorczego.
W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Państwa praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prawo zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.
Państwa dane osobowe przetwarzane:
• W celu świadczenia usług Formularza Kontaktowego/ Umów Wizytę – do momentu rozwiązania łączącej nas umowy w tym zakresie, tj. po udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie/ wykonanie przez POMOKO zamówionej przez Państwa usługi. W niektórych przypadkach będziemy jednak przetwarzać dane osobowe przez okres do 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi – jeśli będzie to uzasadnione do ochrony przed Państwa roszczeniami. Okres ten nigdy jednak nie przekroczy upływu czasu wymaganego do przedawnienia roszczeń.
• Dane przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

VII. Przekazywanie danych za granicę.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych za granicę.